UBND TP CẦN THƠ
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 27/SXD-KTXD
V/v công bố và hướng dẫn áp dụng đơn giá dịch vụ công ích đô thị

Cần Thơ, ngày 10 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành cấp thành phố Cần Thơ;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện công tác dịch vụ công ích đô thị.

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004của Chính phủ Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lươngtrong các công ty Nhà nước

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2008của Bộ Xây dựng Hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Căn cứ Công văn số 5291/UBND-XDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2011của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc công bố 10 bộ Đơn giá ngành xâydựng và Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bànthành phố Cần Thơ,

Sở Xây dựng công bố và hướng dẫn áp dụng đơn giá dịch vụcông ích đô thị với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Công bố đơn giá dịch vụ công ích đô thị áp dụng trên địabàn thành phố Cần Thơ (kèm theo đơn giá). Đơn giá gồm 4 bộ đơn giá: thu gom,vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; duy trì hệ thống thoát nước đôthị; duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng; duy trì cây xanh đô thị.

2. Các đơn giá dịch vụ công ích đô thị được lập theo cácđịnh mức do Bộ Xây dựng công bố là cơ sở để các cơ quan nhà nước có thẩm quyềnxác định dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị và để thương thảo, xem xét,quyết định giá dịch vụ công ích thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hànghoặc giao kế hoạch cho tổ chức, cá nhân thực hiện các dịch vụ công ích đô thị.

Các bên căn cứ hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, dự toán chiphí, đơn đặt hàng, giao kế hoạch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt vàkết quả đàm phán hợp đồng để xác định giá hợp đồng (giá hợp đồng trọn gói; giáhợp đồng theo đơn giá cố định; giá hợp đồng theo giá điều chỉnh; giá hợp đồngkết hợp).

3. Việc chuyển tiếp áp dụng đơn giá dịch vụ công ích đô thịcho những hợp đồng dịch vụ đã ký do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ xem xétquyết định.

Trường hợp Ủy ban nhân dân thành phố đã giao chỉ tiêu vốnthực hiện dịch vụ công ích đô thị cho Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý, sửdụng thì Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm xem xét, quyết định.

4. Mọi tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sáchNhà nước để thực hiện các dịch vụ công ích đô thị đều phải thực hiện việc phêduyệt giá dự toán.

5. Đối với những công tác dịch vụ công ích đô thị trong cácbộ đơn giá có thể thực hiện bằng thủ công hoặc bằng cơ giới thì ưu tiên chọncông tác có chi phí thấp hơn để thực hiện. Trừ các trường hợp không thể áp dụngđược loại chi phí thấp đó.

6. Trường hợp thực hiện những công tác dịch vụ công ích đôthị tại địa phương có quy trình kỹ thuật và điều kiện thực hiện khác với quyđịnh trong đơn giá dịch vụ công ích đô thị này hoặc những công tác dịch vụ côngích đô thị chưa được ban hành trong đơn giá thì các tổ chức, cá nhân thực hiệndịch vụ tiến hành điều chỉnh định mức hoặc xác lập định mức mới kèm kết quảthẩm tra của đơn vị có chức năng và gửi các định mức này về Sở Xây dựng để phốihợp cùng các Sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định và tổng hợp trình Ủy bannhân dân thành phố công bố áp dụng.

7. Đơn giá dịch vụ công ích đô thị được công bố kèm theoCông văn này được áp dụng kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơquan, đơn vị, tổ chức phản ánh về Sở Xây dựng để được xem xét, hỗ trợ. Trườnghợp ngoài chức năng, nhiệm vụ, Sở Xây dựng tổng hợp kiến nghị Ủy ban nhân dânthành phố, Bộ Xây dựng hướng dẫn giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP Cần Thơ (thay b/c);
- Ph Quản lý đô thị các quận;
- Ph Kinh tế và Hạ tầng các huyện;
- Ban giám đốc Sở;
- Các phòng trực thuộc Sở (& tương đương)
- Lưu: VP; P.KTXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trương Công Mỹ

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 27/SXD-KTXD đơn giá dịch vụ công ích đô thịCông văn 27/SXD-KTXD đơn giá dịch vụ công ích đô thịCông văn 27/SXD-KTXD đơn giá dịch vụ công ích đô thịCông văn 27/SXD-KTXD đơn giá dịch vụ công ích đô thị