BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập-tái xuất dự hội chợ, triển lãm

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Đạisứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.
(Địa chỉ: 27 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội) ;

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa ViệtNam kính chào Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và xin hân hạnh phúc đáp công hàmsố 1043/2014 ngày 25/12/2014 của Đại sứ quán về việc đề nghị hướng dẫn thủ tụctạm nhập hàng hóa tham gia triển lãm Diễn đàn ICT của Nhật Bản - Việt Nam tạiHà Nội như sau:

1. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - táixuất dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm được thực hiện theo quy định tạikhoản 3, Điều 53 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính.

2. Tổng cục Hải quan xin lưu ý Đại sứ quán về đốitượng là doanh nghiệp nước ngoài (không có mã số thuế) có hàng hóa tham dự Hộichợ triển lãm tại Việt Nam không được nhậpkhẩu trực tiếp mà phải làm thủ tục nhập khẩuthông qua đơn vị tổ chức hội chợ. Vì vậy, thủ tục hải quan được thực hiện thôngqua đơn vị tổ chức hội chợ (qua hợp đồng ủy quyền) hoặc qua các công ty dịch vụđại lý thủ tục hải quan. Khi đối tượng này tiến hành làm thủ tục hải quan sẽ đượcquản lý tương ứng với tính chất hợp đồng với chủ hàng là doanh nghiệp nướcngoài.

Nhân dịp này, Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hộiChủ nghĩa Việt Nam xin gửi tới Đại sứquán Nhật Bản tại Việt Nam lời chào trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQTP Hà Nội (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh