BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 27/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa XNK của DNCX

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH COLDTECH VIỆT NAM
(Đ/c: Lô 49H, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội)

Trả lời công văn số 051208/CV-CVC ngày 05/12/2008 của Côngty TNHH COLDTECH VIệT NAM (là doanh nghiệp chế xuất) đề nghị hướng dẫn thủ tụchải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu vào thị trường nội địa,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc Công ty hỏi có được phép bán hàng vào thị trườngnội địa không và quy trình thủ tục hải quan như thế nào:

Tại Điều 15 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 củaChính phủ quy định quyền mua, bán hàng hóa giữa doanh nghiệp chế xuất với thịtrường nội địa, trong đó hướng dẫn cụ thể Doanh nghiệp chế xuất được bán vàothị trường nội địa hàng hóa là sản phẩm do doanh nghiệp chế xuất sản xuất màthị trường nội địa có nhu cầu và không thuộc diện cấm nhập khẩu.

- Tại Điểm 2.1, Mục I, Phần B, công văn 6690/TCHQ-GSQL ngày28/11/2007 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn: hàng hóa mua bán giữa DNCX với thịtrường nội địa thì doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp nội địa ký kết hợpđồng mua bán giữa hai bên, làm thủ tục hải quan theo các bước và sử dụng tờkhai của loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ theo Quyết định số 928/QĐ-TCHQ ngày25/05/2006 của Tổng cục Hải quan (không yêu cầu phải thỏa mãn các điều kiện vềxuất nhập khẩu tại chỗ).

2. Về chính sách ưu đãi thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối vớidoanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp nội địa và quy định về việc nộp hóa đơn Giátrị gia tăng khi làm thủ tục xuất hàng vào nội địa:

- Chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu củadoanh nghiệp chế xuất thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 2, Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

- Khi doanh nghiệp chế xuất bán hàng cho doanh nghiệp nộiđịa áp dụng thủ tục hải quan theo phương thức xuất nhập khẩu tại chỗ, trong đóviệc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng được hướng dẫn tại Phần II, Quy trình thủtục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ (Ban hành kèm theoQuyết định số 928/QĐ-TCHQ ngày 25/05/2006 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hảiquan) thì khi làm thủ hải quan cho một lô hàng xuất nhập khẩu tại chỗ doanhnghiệp phải nộp cho cơ quan hải quan bộ hồ sơ gồm có 04 tờ khai hải quan và hóađơn giá trị gia tăng (liên giao khách hàng).

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơilàm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH COLDTECH VIệT NAMđược biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh