BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 270/BGDĐT-KHTC
V/v: Báo cáo thống kê số liệu học sinh phổ thông bỏ học học kỳ I năm học 2009-2010

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạovề báo cáo tình hình học sinh phổ thông bỏ học, những nguyên nhân và biện pháp khắcphục của các địa phương trong thời gian qua để giảm tỷ lệ học sinh phổ thông bỏhọc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo thống kêsố liệu học sinh phổ thông bỏ học học kỳ I năm học 2009-2010 theo biểu mẫu (gửikèm).

Các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi báo cáo thống kê số liệu học sinhbỏ học trước ngày 30 tháng 01 năm 2010 về địa chỉ sau:

Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội;

Điện thoại: 04- 38694075; Fax 04 36230740

Email: [email protected]

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Vụ GDTH, GDTrH, VP (để phối hợp);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Nguyễn Văn Ngữ

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 270/BGDĐT-KHTC  báo cáo thống kê số liệu học sinh phổ thông bỏ học học kỳ I năm học 2009-2010