BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số : 270/BXD –KTTC
V/v: Về việc điều chỉnh giá đối với kết quả trúng thầu khi giá cả vật tư có biến động tăng.

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi : Công ty TNHH Xây dựng Lưu Nguyễn

Trả lời công văn số 90/07/CV-LNngày 05/12/2007 của Công ty TNHH Xây dựng Lưu Nguyễn đề nghị hướng dẫn về điềuchỉnh giá các loại vật tư theo thực tế thị trường, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau :

Hiện nay, sự biến động tăng giácủa nhiều vật tư trên thị trường vật liệu xây dựng làm ảnh hưởng đến hoạt độngthi công xây dựng của các đơn vị hoạt động xây dựng là thực tế khách quan. Theotrình bày của quý Công ty, do giá của một số vật tư chủ yếu trong gói thầu tăngđột biến làm tăng giá trị của gói thầu so với giá trị trúng thầu được phêduyệt, dẫn đến không thể thực hiện được gói thầu. Như vậy, nếu đây trường hợpbất khả kháng thì trong quá trình đàm phán ký kết hợp đồng quý công ty tiếnhành đàm phán với Chủ đầu tư để diều chỉnh giá các vật tư trên cho phù hợp vớigiá cả thị trường. Kết quả đàm phán sẽ được Chủ đầu tư báo cáo bằng văn bản đếnngười quyết định đầu tư hoặc người được uỷ quyền để xem xét, quyết định; (theohướng dẫn tại điểm 9 điều 57 của Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 củaChính phủ Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theoLuật xây dựng).

Công ty TNHH Xây dựng Lưu Nguyễncăn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo quy định.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTTC.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
Vũ Thị Hòa