TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 270/GSQL-GQ2
V/v thủ tục gia công hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Cục Giám sát quản lý nhận được côngvăn số 678/HQBRVT-GSQL ngày 14/03/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàuvướng mắc về thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ sản phẩm gia công, Cục Giám sátquản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh BàRịa-Vũng Tàu làm rõ:

- Mặt hàng gia công thuộc hai hợpđồng gia công số XYHQ2R0027Y11 và hợp đồng gia công số IAT-PO-A1210002 nêu tạicông văn số 0678/HQBRVT-GSQL dẫn trên là thiết bị để chế tạo cụm giàn khai thácHST/HSĐ hay là sản phẩm khác?

- Việc nhập khẩu sản phẩm dầu khícó phù hợp với hợp đồng gia công chế tạo thiết bị?

- Đề nghị gửi toàn bộ hồ sơ có liênquan (hợp đồng gia công, Bảng thông báo mã NPL, vật tư của hợp đồng gia công sốXYHQ2R0027Y11 và hợp đồng gia công số IAT-PO-A1210002).

Báo cáo gửi về Cục Giám sát quản lývề Hải quan - Tổng cục Hải quan trước ngày 09/04/2013 để tổng hợp trình lãnhđạo có ý kiến chỉ đạo.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Nga