UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 270/SXD-GĐKT
V/v Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

Vị Thanh, ngày 14 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựngcông trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ về sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tưxây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phíđầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chínhphủ về Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Công văn số 164/TTg-CN ngày 29/01/2008 về việc điều chỉnh giá và hợp đồngtrọn gói; Công văn số 546/TTg-KTN ngày 14/4/2008 về việc điều chỉnh giá nguyênliệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng và hợp đồng xây dựng của Chính Phủ;
Căn cứ Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điềuchỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệuxây dựng;
Căn cứ Công văn số 778/UBND-NCTH ngày 22/4/2008 của UBND tỉnh Hậu Giang giao SởXây dựng ban hành văn bản hướng dẫn các Sở, Ban ngành và địa phương thực hiện việcđiều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng và hợp đồng xây dựng;
Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang hướng dẫn thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựngdo biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo Thông tư số09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng như sau:

I. Điều chỉnh giá vật liệuxây dựng

- Các loại vật liệu xây dựngđược điều chỉnh (tăng, giảm) giá bao gồm: Xăng, dầu, sắt thép các loại (bao gồmcả cáp thép, ống thép các loại), nhựa đường, xi măng, cát, đá, sỏi, gạch cácloại, dây điện, cáp điện các loại, gỗ các loại (bao gồm cả cốp pha gỗ, cửa gỗcác loại), kính các loại. Trường hợp cần điều chỉnh các loại vật liệu xây dựngkhác do biến động giá thì chủ đầu tư xác định và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnhquyết định.

- Điều chỉnh giá vật liệu xâydựng được xác định cho từng hợp đồng thi công xây dựng công trình, từng góithầu và cho cả dự án.

- Dự toán chi phí xây dựng bổsung có thể xác định bằng cách tính bù trừ chi phí vật liệu trực tiếp hoặc hệsố điều chỉnh chi phí vật liệu. Hệ số điều chỉnh chi phí vật liệu do chủ đầu tưtổ chức tính toán hoặc áp dụng chỉ số giá do Bộ Xây dựng công bố hoặc chỉ sốgiá của Tổng cục Thống kê. Dự toán chi phí xây dựng bổ sung được xác định theohướng dẫn tại phụ lục được ban hành kèm theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày17/4/2008 của Bộ Xây dựng.

- Giá vật liệu xây dựng tại cácthời điểm điều chỉnh được xác định tương ứng với các thời điểm theo thông báogiá vật liệu xây dựng hàng tháng của Liên Sở Tài chính – Xây dựng.

- Trường hợp giá vật liệu xâydựng trong hợp đồng thấp hơn giá vật liệu xây dựng do Liên Sở Tài chính – Xâydựng thông báo hàng tháng ở cùng thời điểm tương ứng thì lấy giá vật liệu xâydựng do Liên Sở Tài chính – Xây dựng thông báo để tính chênh lệch.

- Trường hợp giá vật liệu xâydựng không có trong thông báo giá vật liệu xây dựng hàng tháng của Liên Sở Tàichính – Xây dựng thì chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ chứng từ, hóa đơn hợp lệ đểxác định giá vật liệu xây dựng và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chínhxác.

II. Điều chỉnh hình thức giáhợp đồng

Điều chỉnh hình thức giá hợpđồng từ hình thức giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định sanghình thức giá hợp đồng theo giá điều chỉnh thì chủ đầu tư báo cáo người quyếtđịnh đầu tư về nội dung điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh cho phép trước khi thựchiện. Nội dung hình thức giá hợp đồng theo giá điều chỉnh thực hiện theo hướngdẫn tại Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫnhợp đồng trong hoạt động xây dựng.

III. Tổ chức thực hiện

1. Việc điều chỉnh giá vật liệuxây dựng được tính cho khối lượng thi công xây lắp từ năm 2007 áp dụng đối vớicác gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọngói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định chịu ảnh hưởng của biến độnggiá vật liệu xây dựng làm tăng (giảm) chi phí xây dựng công trình ngoài khảnăng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu.

2. Chủ đầu tư tổ chức tính toánvà chịu trách nhiệm về tính chính xác của dự toán chi phí xây dựng bổ sung, dựtoán điều chỉnh, giá gói thầu, tổng mức đầu tư được điều chỉnh phù hợp với từngthời điểm biến động giá vật liệu xây dựng để làm cơ sở cho việc bổ sung chi phíxây dựng và được xác định như sau:

- Đối với các gói thầu, hạng mụccông trình, công trình chưa lựa chọn nhà thầu thì chủ đầu tư tiến hành điềuchỉnh dự toán theo các quy định hiện hành.

- Đối với các gói thầu đang tổchức lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư căn cứ vào nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ dựthầu và dự toán chi phí xây dựng bổ sung để làm cơ sở trong quá trình lựa chọnnhà thầu.

- Đối với những gói thầu đã cókết quả lựa chọn nhà thầu nhưng chưa ký hợp đồng, chủ đầu tư căn cứ vào dự toánchi phí xây dựng bổ sung và nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu để đàm phánvà ký kết hợp đồng.

Trường hợp giá gói thầu sau khiđiều chỉnh không vượt giá gói thầu đã được phê duyệt thì chủ đầu tư quyết địnhviệc đàm phán, ký kết hợp đồng.

Trường hợp giá gói thầu sau khiđiều chỉnh mà vượt giá gói thầu đã được phê duyệt nhưng không vượt tổng mức đầutư thì chủ đầu tư quyết định và đàm phán, ký kết hợp đồng, sau đó gửi kết quảđể báo cáo người quyết định đầu tư.

Trường hợp giá gói thầu sau khiđiều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư báo cáongười quyết định đầu tư xem xét quyết định.

- Đối với các gói thầu đang thicông dỡ dang, chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu, xác nhận khối lượng xây lắp bị ảnhhưởng tăng (giảm) giá, xác định mức điều chỉnh giá để lập dự toán chi phí xây dựngbổ sung, đồng thời căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết để ký bổ sung giá hợpđồng làm cơ sở thanh toán hợp đồng.

Dự toán xây dựng công trình điềuchỉnh được xác định bằng cách cộng dự toán xây dựng công trình đã phê duyệt vớicác dự toán chi phí xây dựng bổ sung; Giá gói thầu điều chỉnh được xác địnhbằng cách cộng giá trúng thầu đã được phê duyệt với các dự toán chi phí xâydựng bổ sung.

Dự toán chi phí xây dựng bổ sunglập một lần trên cơ sở những khối lượng xây lắp chịu ảnh hưởng tăng (giảm) giávật liệu xây dựng từ năm 2007.

3. Đối với những hợp đồng đã kýkết, thì căn cứ vào dự toán chi phí xây dựng bổ sung và nội dung hợp đồng đã kýkết, chủ đầu tư và nhà thầu ký bổ sung giá hợp đồng làm cơ sở thanh toán hợpđồng.

4. Chủ đầu tư tạm ứng cho nhàthầu tiền bù chênh lệch giá theo hướng dẫn này theo mức tạm ứng của hợp đồngđối với khối lượng chưa thực hiện và tạm thanh toán 80% ÷ 90% chênh lệch giácủa khối lượng đã thực hiện trong khi chờ làm các thủ tục điều chỉnh để tráchthiệt hại cho nhà thầu và không ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình, dựán.

Hồ sơ tạm ứng, tạm thanh toánbao gồm: Giấy đề nghị tạm ứng (tạm thanh toán), hợp đồng điều chỉnh (phụ lụchợp đồng) và dự toán chi phí xây dựng bổ sung.

5. Khi điều chỉnh giá vật liệuxây dựng làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, ảnh hưởng đến hiệu quả đầutư dự án thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định.

6. Trường hợp sau khi điều chỉnhgiá vật liệu xây dựng làm thay đổi nhóm của dự án, chủ đầu tư tiếp tục thựchiện dự án như qui định đối với dự án trước khi điều chỉnh (không phải làm lạicác thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án).

7. Không điều chỉnh giá vật liệuxây dựng theo hướng dẫn này đối với các hợp đồng xây dựng đã được thanh toánxong trong năm 2007 (đã thanh toán hết giá hợp đồng bao gồm cả giá trị của hợpđồng đã được ký kết và phần bổ sung nếu có trong năm 2007), trừ các khoản bảohành theo qui định hoặc chậm tiến độ xây dựng so với hợp đồng do lỗi của nhàthầu xây dựng. Trường hợp chậm tiến độ không do lỗi của nhà thầu xây dựng thìchủ đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

8. Đối với các dự án đầu tư xâydựng công trình thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 củaChính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì việc điều chỉnh chiphí đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Nghị định số99/2007/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

9. Việc chuyển tiếp các dự ánđầu tư xây dựng công trình theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (bao gồmtổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, định mức và giá xây dựng, hợpđồng trong hoạt động xây dựng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng côngtrình) thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định.

Yêu cầu các Chủ đầu tư thực hiệnđiều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu vàvật liệu xây dựng theo đúng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của BộXây dựng và nội dung hướng dẫn này; đảm bảo không ảnh hưởng quá trình quản lýđầu tư xây dựng và đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Trường hợp có khó khăn vướng mắcthì gửi về Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để được xem xét, chỉ đạo kịpthời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- UBND tỉnh (để b/c);
- Các phòng QLĐT, HTKT;
- Lưu HC, GĐKT;
- E:/CV2008//Congvan/Huong dan
Dc gia & HD xay dung.doc

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huỳnh Đức