BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 270/TCHQ-TXNK
V/v phân loại “thủy tinh mosaic”

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Hành Tinh Xanh
(Số 36, đường Tô Hiệu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 26/CV-HTX/2011 ngày 21/12/2011 của Công ty TNHH Hành Tinh Xanh về việc phân loại mặt hàng “Glass mosaic - thủy tinh khảm”, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007 của Bộ Tài chính; Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính; Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính; Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ chú giải chi tiết Chương 70; công văn số 500/BXD-KHCN ngày 19/11/2009 của Bộ Xây dựng, thì:

Mặt hàng “Thủy tinh mosaic có kích thước nhỏ, có màu, thuộc loại thủy tinh trang trí, được dùng để ốp, ghép, khảm họa tiết trang trí trong xây dựng” phù hợp phân loại vào nhóm 70.16, phân nhóm 7016.10.00 - Thủy tinh dạng khối và đồ thủy tinh nhỏ khác, có hoặc không có lớp lót nền, dùng để khảm hoặc các mục đích trang trí tương tự; có thuế suất thuế nhập khẩu theo từng thời điểm đăng ký tờ khai nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Hành Tinh Xanh biết và đối chiếu với mặt hàng thực tế nhập khẩu để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, tp (để biết);
- Cục KTSTQ (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường