BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 270/TCT-CS
V/v: thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Nissan Việt Nam
(Đ/c: Tầng 9, tòa nhà LOD, đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 121002/NVL-CV ngày 30/10/2012 và công văn số 121001/NVL-CV ngày 16/10/2012 của Công ty TNHH Nissan Việt Nam (Công ty) đềnghị hướng dẫn vướng mắc về khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu thanhtoán theo hình thức cấn trừ công nợ theo hình thức: Nissan bán linh kiện CKDcho Công ty TNHH liên doanh ôtô Hòa Bình (VMC), VMC lắp ráp thành xe ô tô bánlại cho Nissan hoặc xuất khẩu trực tiếp cho đối tác nước ngoài mà Nissan đồngý. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Vềviệc khấu trừ thuế GTGT, ngày 12/11/2012, Cục thuế thành phố Hà Nội đã có côngvăn số 29156/CT-HTr trả lời Công ty TNHH Nissan Việt Nam. Nội dung trả lời củaCục thuế là phù hợp.

Vướngmắc về thuế mà Công ty TNHH Nissan Việt Nam nêu không liên quan trực tiếp đếnnghĩa vụ thuế của Công ty vì vậy đề nghị Công ty thông báo để Công ty TNHH liêndoanh ô tô Hòa Bình (VMC) nếu có phát sinh vướng mắc liên quan liên hệ với cơquan thuế trực tiếp quản lý để được hướng dẫn.

Tổngcục Thuế trả lời để Công ty TNHH Nissan Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục thuế thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Nguyễn Vân Chi