BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 270/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuếnhận được các công văn số 28469/CT-TTr4 ngày 09/11/2011, công văn số 2442 0/CT-THNVDTngày 12/10/2011, công văn số 23130/CT-TTr2 ngày 22/9/2011, công văn số 19081/CT-TTr3 ngày 29/7/2011 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn giảiquyết vướng mắc về chính sách thuế trong quá trình triển khai thực hiện Thôngtư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

1. Về tiêuchí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa:

Tại Điểm 1, MụcI, Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính đã quy định:

"1. Doanhnghiệp nhỏ và vừa được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý IVnăm 2008 và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2009 theo hương dẫntại Mục II Thông tư này.

Doanh nghiệpnhỏ và vừa là doanh nghiệp đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

- Có vốn điềulệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầuhiện đang có hiệu lực trước ngày 01 tháng 01 năm 2009 không quá 10 tỷđồng, trường hợp doanh nghiệp thành lập mới kể từ ngày 01 tháng 01 năm2009 thì vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấychứng nhận đầu tư lần đầu không quá 10 tỷ đồng.

- Có số laođộng sử dụng bình quân trong quý IV năm 2008 không quá 300 người, không kể laođộng có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng, trường hợp doanh nghiệp thành lập mớikể từ ngày 01 tháng 10 năm 2008 thì số lao động được trả lương, trả côngcủa tháng đầu tiên (đủ 30 ngày) có doanh thu không quá 300 người .

Ngày 05/11/2010Bộ Tài chính đã có công văn số 15011/BTC-CST gửi Cục Thuế các tỉnh, Thành phốtrực thuộc Trung ương về việc thực hiện chính sách ưu đãi giảm thuế thu nhậpdoanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CPcủa Chính phủ.

Đề nghị Cục thuếcăn cứ quy định trên, hướng dẫn tại công văn số 15011/BTC-CST ngày 05/11/2010của Bộ Tài chính và thực tế điều kiện đáp ứng của doanh nghiệp để xác định chophù hợp.

2. Về việcgiảm, gia hạn nộp thuế TNDN năm 2009 đối với hoạt động xây dựngchung cư .

- Tại Điểm 1, Mục I, Thông tư số 03/2009/TT-BTC nêu trên quy định:

" 1 Doanhnghiệp nhỏ và vừa được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quýIV năm 2008 và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2009 theo hươngdẫn tại Mục II Thông tư này".

- Tại Điểm 3,Mục I, Thông tư số 03/2009/TT-BTC nêu trên quy định:

"3. Việcgiảm thuế, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tưnày áp dụng đối với các doanh nghiệp đã thực hiện chế độ kế toán hoá đơn, chứngtừ và thực hiện đăng ký nộp thuế theo kê khai".

Đề nghị Cục thuếcăn cứ quy định trên, thực tế điều kiện đáp ứng và kê khai nộp thuế của doanhnghiệp để xác định cho phù hợp.

3. Về việcxử phạt vi phạm

Do tại công vănsố 24420/CT-THNVDT ngày 12/10/2011 chưa nêu cụ thể về đối tượng cũng như các viphạm của các doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách giảm, gia hạn nộpthuế theo quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BTC do đó đề nghị Cục thuế tổnghợp báo cáo cụ thể từng trường hợp, các vi phạm và đề xuất phương án xử lý vềTổng cục Thuế để xem xét giải quyết theo quy định.

Tổng cục Thuếtrả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC – BTC;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, CS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGCao Anh Tuấn