THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 270/TTg-KTN
V/v thanh toán vốn ứng trước và bố trí kế hoạch vốn cho Dự án mua nhà và Dự án cải tạo nhà làm trụ sở Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch (công văn số 4235/BVHTTDL-KHTC ngày 04 tháng 12 năm 2009, ýkiến các Bộ: Tài chính (công văn số 149/BTC-ĐT ngày 05 tháng 01 năm 2010, Kếhoạch và Đầu tư (công văn số 16/BKH-TH ngày 04 tháng 01 năm 2010), Bộ Ngoạigiao (công văn số 71/BNG-QTTV ngày 07 tháng 01 năm 2010) về việc thanh toán vốnứng trước và bố trí kế hoạch vốn cho Dự án mua nhà và Dự án cải tạo nhà làm trụsở Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về việc thu hồi 50 tỷ đồng vốnứng trước của Dự án mua nhà làm trụ sở Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tạicông văn số 149/VPCP-KTTH ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủtướng Chính phủ về nguồn hoàn tạm ứng Dự án mua nhà làm trụ sở Trung tâm Vănhóa Việt Nam tại Pháp theo công văn số 7233/VPCP-KTN ngày 15 tháng 10 năm 2009của Văn phòng Chính phủ;

2. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợpcác Bộ, ngành liên quan đề xuất, bổ sung Dự án cải tạo Trung tâm Văn hóa ViệtNam tại Pháp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào Quyết định số 602/QĐ-TTgngày 12 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch đầu tư xâydựng trụ sở làm việc, nhà ở các Cơ quan đại diện VN ở nước ngoài và các Cơ quankhác của VN ở nước ngoài đến năm 2015;

3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchrút kinh nghiệm trong việc lập Kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, nhà ởcác Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt Nam ởnước ngoài đến năm 2015.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: KTTH, QHQT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải