THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 270/TTg-KTN
V/v giải phóng mặt bằng Dự án Kết nối trung tâm đồng bằng Mê Kông và Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (các công văn số 10024/BGTVT-KHĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012, số 10580/BGTVT-KHĐT ngày 13 tháng12 năm 2012 và số 1378/BGTVT-KHĐT ngày 19 tháng 02 năm 2013), ý kiến của cácBộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 10737/BKHĐT-KCHTĐT ngày 24 tháng 12 năm2012), Tài chính (công văn số 18065/BTC-ĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012), Ngânhàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 28/NHNN-HTQT ngày 03 tháng 01 năm 2013) vềviệc xử lý vướng mắc đối với Dự án Kết nối trung tâm đồng bằng Mê Kông và Dự ánđường cao tốc Bến Lức - Long Thành, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý thực hiện giải phóng mặt bằng đến phạm vi thi công ởgiai đoạn 1 của Dự án, phù hợp với khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và táiđịnh cư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại các văn bản số 1656/TTg-KTNngày 20 tháng 9 năm 2011 và số 2232/TTg-KTN ngày 05 tháng 12 năm 2011. Việc bồithường, hỗ trợ trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ được thực hiện khitriển khai giai đoạn 2, bảo đảm đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TCT ĐTPT đường cao tốc VN;
- TCT phát triển và QLDA hạ tầng giao thông Cửu Long;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, V.III, QHQT, TKBT, TH,
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b). Ha 27

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải