TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2700/CT-TTHT
V/v sử dụng hóa đơn.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH Din Sen Việt Nam
Địa chỉ: Khu B3, khu J1, J2 số D10/89Q, QL 1A, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân.
Mã số thuế: 0304151360

Trả lời văn bản số 06032015-DS ngày 06/03/2015 của Côngty về sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ra nước ngoài, Cục ThuếTP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 32 Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ thì:

Từ ngày 1/6/2014, cơ quan thuế không tiếp nhận Thông báo phát hành hóađơn xuất khẩu.

Trường hợp các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh chưa sử dụnghết các số hóa đơn xuất khẩu đã đặt in và thực hiện Thông báo phát hành theohướng dẫn tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính và vẫn có nhu cầu tiếp tục sửdụng thì đăng ký số lượng hóa đơn xuất khẩu còn tồn và gửi đến cơ quan thuếquản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31/7/2014 (Mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hànhkèm theo Thông tư này). Từ ngày 01/8/2014, các số hóa đơn xuất khẩu còn tồn đã đăngký theo quy định tại Khoản này được tiếp tục sử dụng. Các số hóa đơn xuất khẩuchưa đăng ký hoặc đăng ký sau ngày 31/7/2014 không có giá trị sử dụng. Doanhnghiệp thực hiện hủy hóa đơn xuất khẩu theo hướng dẫn tại Điều 29 Thông tư nàyvà sử dụng hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa,cung ứng dịch vụ ra nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư này.”

Căn cứ Khoản 7 Điều 3Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày25/8/2014 của Bộ Tài chính về cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuếthì:

+ Tại Khoản 1 Điều 5 quy định:

‘Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

2. Các loại hóa đơn:

a) Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 banhành kèm theo Thông tư này) là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tínhthuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

- Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

- Hoạt động vận tải quốc tế;

- Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi nhưxuất khẩu;

b) Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:

- Tổchức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khibán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trườnghợp được coi như xuất khẩu (mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 banhành kèm theo Thông tư này)…

Ví dụ:

- Doanh nghiệp A là doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăngtheo phương pháp khấu trừ vừa có hoạt động bán hàng trong nước vừa có hoạt độngxuất khẩu ra nước ngoài. Doanh nghiệp A sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng chohoạt động bán hàng trong nước vàkhông cần lập hóa đơn GTGT chohoạt động xuất khẩu ra nước ngoài.

…”

+ Tại Khoản 7 Điều 3 quy định:

“Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu đểtính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”.

Căn cứ quy định trên, thì kể từ ngày 1/9/2014 khi xuất khẩuhàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài Công ty sử dụng hóa đơn thương mại để xuất chokhách hàng nước ngoài, hóa đơn thương mại là căn cứ để Công ty kê khai thuếtheo quy định. Trường hợp Công ty còn tồn hóa đơn xuất khẩu đã đăng ký tiếp tụcsử dụng trong thời hạn quy định (trước ngày 1/8/2014) thì Công ty được tiếp tụcsử dụng cho đến hết, khi sử dụng hết hóa đơn xuất khẩu Công ty phải sử dụng hóađơn thương mại.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tạicác văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên; - Phòng Pháp chế; - Phòng KT thuế số 2;
- Lưu VT-TTHT.
525-2172756- NBT

KT. CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga