VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2700/VPCP-QHQT
V/v ký thoả thuận hợp tác thủy sản với Italia

Hà Nội , ngày 30 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

- Bộ Thuỷ sản,
- Các Bộ: Y tế, Ngoại giao, Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Thuỷ sản (công văn số 1216/TS-HTQT ngày 16 tháng 5 năm 2003), Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Lãnh đạo Bộ Thuỷ sản thay mặt Thủ tướng Chính phủ ta ký Thoả thuận hợp tác về thủy sản với Đại diện của Chính phủ Cộng hoà Italia.

- Bộ Thuỷ sản nên tham khảo thêm ý kiến của các Bộ, Ngành liên quan để hoàn chỉnh nội dung bản Thoả thuận trước khi ký.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo các cơ quan biết và thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao