VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------

Số: 2701/VPCP-NC

V/v: ban hành danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2012

Kính gửi:- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao

Về đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại văn bản số 3680/VKSTC-V2 ngày 21 tháng 11 năm 2012 và ý kiến của các Bộ: Xây dựng tại văn bản số 2310/BXD-KHTC ngày 30 tháng 12 năm 2011, Tư pháp tại văn bản số 183/BTP-PLHSHC ngày 09 tháng 01 năm 2012, Công an tại văn bản số 499/BCA-A81 ngày 24 tháng 02 năm 2012 về việc ban hành danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ vào Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, khẩn trương rà soát, lập hồ sơ và đề nghị đưa công trình thuộc quyền quản lý vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia (bao gồm những công trình đang sử dụng hoặc đã nghiệm thu đưa vào sử dụng và công trình đang trong quá trình hoàn chỉnh thủ tục để triển khai xây dựng) gửi Bộ Công an để tổ chức thẩm định (Bộ Quốc phòng tổ chức thẩm định hồ sơ các công trình do Bộ Quốc phòng quản lý), trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

2. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đôn đốc, kiểm tra thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để báo cáo);
- Tổng cục An ninh II (Bộ Công an);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: PL, KTN, TH;
- Lưu: VT, NC (3) CĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng