VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2701/VPCP-QHQT
V/v Tổ chức Hội nghị quốc tế về hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Ngoại giao, Tài chính, Công an, Kế hoạch và Đầu tư
- Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (công văn số 149/CV-UB ngày 14 tháng 5 năm 2003) về việc tổ chức Hội nghị Quốc tế về hợp tác các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức Hội nghị Quốc tế về hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Tại diễn đàn Hội nghị, ta có lợi kêu gọi tranh thủ nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

2. Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trình Ban Bí thư về chủ trương và nội dung Hội nghị.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao