BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2702/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 639/CT-TTHT ngày 20/03/2015 của Cục Thuếtỉnh Nam Định về thuế GTGT mặt hàng dượcliệu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1 khoản 2 Điều 8 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008, khoản 7 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 Bộ Tài chính quy định thuếsuất 5%; khoản 1 Điều 4, khoản 5 Điều5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên quy định về đối tượng không chịu thuế và không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị giatăng.

Căn cứ quy định trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xửlý của Cục Thuế tỉnh Nam Định nêu tại côngvăn số 639/CT-TTHT ngày20/03/2015 nêu trên.Trường hợp cụ thể có vướng mắc thì đề nghị Cục Thuế liên hệ với cơ quan quản lý chuyên ngành để áp dụng thuế giátrị gia tăng theo quy định.

Tng cục Thuế cóý kiến để Cục Thuế tỉnh Nam Định được biết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Tân