BỘ TÀI CHÍNH****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2703/TCT-PCCS
v/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phú Yên

Trả lời công văn số 02/VAT-PYFOODSCO ngày5/7/2005 của Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phú Yên hỏi về thuế suất thuếGTGT đối với hạt điều sơ chế của các cơ sở sản xuất bán ra, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

- Tại điểm 2.11 Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTCngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: Thuế suấtthuế GTGT 5% đối với: “Thực phẩm tươi sống, lương thực; lâm sản (trừ gỗ, măng)chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại.

- Tại Biểu thuế suất thuế GTGT ban hành kèm theoThông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính có hướng dẫn hạtđiều chưa bóc vỏ, đã bóc vỏ (thuộc mã hàng 0801-31; 0801-32) áp dụng thuế suấtthuế GTGT 5%.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên thì: trườnghợp Công ty có bán hạt điều khô chưa qua chế biến chỉ sơ chế (làm sạch, bóc vỏ,phơi khô, đóng thùng) áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. Trường hợp Công ty có bánhạt điều nhân đã qua chế biến như hấp hoặc chao, tẩm ướp gia vị, thì áp dụngthuế suất thuế GTGT 10% (theo quy định tại điểm 3.27 mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thựchiện.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Cục thuế tỉnh Phú Yên;
-Lưu VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương