ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2703/UBND-XD
V/v: Công bố Bộ đơn giá dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng

Yên Bái, ngày 19 tháng 12 năm 2008

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Yên Bái;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNDvà UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình;

Căn cứ Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mứcdự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng;

Uỷ ban nhân dân tỉnh YênBái công bố Bộ đơn giá dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng kèm theo vănbản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập vàquản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập vàquản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Nơi nhận:- Như trên;
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng (TH);
- Chuyên viên: GT, XD, TH;
- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN