VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2703/VPCP-KTTH
V/v ứng vốn thực hiện xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ – Đồng bằng SCL.

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Hậu Giang, Kiên Giang.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 904/BKH-KCHT &ĐTngày 16 tháng 2 năm 2009; Bộ Tài chính tại văn bản số 4912/BTC-TCNH ngày 3tháng 4 năm 2009 về việc ứng trước vốn dự toán năm 2010 để thực hiện Chươngtrình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ Đồng bằng Sông Cửu Long(Chương trình), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài chính ứng 801 tỷ đồng (tám trăm linh một tỷđồng) từ nguồn ngân sách trung ương để thực hiện Chương trình trong năm 2009.Mức vốn ứng cho từng địa phương thực hiện như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tưtại văn bản số 904/BKH-KCHT &ĐT nêu trên. Việc ứng vốn, quản lý và sử dụngvốn ứng thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Phần vốn còn lại của Chương trình thuộc nguồn vốn ngân sáchtrung ương theo Quyết định số 1151/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Thủtướng Chính phủ là 104 tỷ đồng (một trăm linh tư tỷ đồng) sẽ được bố trí chocác địa phương thực hiện trong kế hoạch năm 2010.

2. Giao Ngân hàng Phát triển Việt Nam thông báo kế hoạchgiải ngân 576 tỷ đồng (năm trăm bảy mươi sáu tỷ đồng) năm 2009 nguồn vốn vaylãi suất 0% theo tiến độ. Mức vốn vay cụ thể của từng địa phương thực hiện nhưđề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 904/BKH-KCHT &ĐT nêu trên.Số vốn vay còn lại là 09 tỷ đồng (chín tỷ đồng) sẽ được giải ngân trong năm2010.

3. Giao Bộ Tài chính cấp từ nguồn ngân sách trung ương choNgân hàng Phát triển Việt Nam để cho vay theo đúng quy định tại Quyết định số 105/2002/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm cáckhoản sau: 50% trên tổng số vốn Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho vay với lãisuất 0%; bù lãi suất và mức phí 0,5% trên số dư nợ của khoản vay lãi suất 0%.

4. Các tỉnh thuộc Chương trình chủ động bố trí vốn từ nguồnvốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý, lồng ghép các chương trình mụctiêu để thực hiện Chương trình theo tiến độ đã được phê duyệt.

5. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn trong dựtoán ngân sách năm 2010 để hoàn trả ngân sách trung ương số vốn tạm ứng tạiđiểm 1 nêu trên theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng