TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH
HIỆN ĐẠI HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2704/TCHQ-CCHĐH
V/v xử lý vướng mắc thủ tục hải quan điện tử

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan Thành phố Hải Phòng

Trả lời vướng mắc tại công văn số 2798/HQHP-CNTTngày 02/5/2013 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc phản ánh vướng mắcvà đề xuất hoàn thiện hệ thống thông quan điện tử 4.0. Liên quan đến nội dungvướng mắc về nghiệp vụ, Ban Cải cách hiện đại hóa có ý kiến như sau:

Về nội dung vướng mắc liên quan đến chuyển cửa khẩu(vướng mắc thứ 4) trong bảng tổng hợp vướng mắc đính kèm công văn số 2798/HQHP-CNTT ngày 02/5/2013, Ban Cải cách hiện đại hóa đang nghiên cứu sửa đổikhi sửa Quyết định số 3046/QĐ-TCHQ ngày 27/12/2012 của Tổng cục hải quan. Trướcmắt đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Ban Cải cách hiện đại hóa trả lời để Cục Hải quanTP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCHĐH (03b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định