BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2704/TCT-CS
V/v gia hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH chế biến trái cây Yasaka
(Đ/c: P34, lầu 4, Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 03/CV-Yasaka-2013 ngày3/6/2013 và văn bản số 02/CV-Yasaka-2013 ngày 15/3/2013 của Công ty TNHH chếbiến trái cây Yasaka (sau đây gọi tắt là Công ty) về ưu đãi thuế thu nhập doanhnghiệp (TNDN). Về vấn đề này, sau khi báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tàichính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quyđịnh:

"1. Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhậpchịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 02 năm tiếp theo đối với cơ sở sảnxuất mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm rakhỏi đô thị theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt"

- Điểm 5, mục II Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanhnghiệp quy định:

"5. Cơ sở kinh doanh trong thời gian hưởng ưu đãi vềthuế thu nhập doanh nghiệp có tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập,hợp nhất), chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thì cơ sởkinh doanh mới sau khi có sự thay đổi nêu trên tiếp tục hưởng ưu đãi về thuếthu nhập doanh nghiệp theo các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị đangđược hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiệnưu đãi đầu tư".

- Trên cơ sở ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cụcThống kê) tại công văn số 487/TCTK-PPCĐ ngày 19/7/2013: "Hoạt động sảnxuất, sơ chế, chế biến trái cây phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu"được xếp vào mã 10309: Chế biến và bảo quản rau quả khác.

Căn cứ các nội dung nêu trên và hồ sơ về quy trình sản xuấtkinh doanh của công ty kèm theo công văn hỏi, nếu Công ty TNHH chế biến tráicây Yasaka thành lập ngày 5/12/2007 với ngành nghề: sản xuất, sơ chế, chế biếntrái cây phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu; ngày 8/10/2008, Công tychuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thànhviên với ngành nghề kinh doanh không thay đổi thì Công ty thuộc diện hưởng ưuđãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện cơ sở sản xuất mới thành lập từdự án đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời về nguyên tắc để Công ty căn cứ tìnhhình thực tế đáp ứng của Công ty, quy định của pháp luật và liên hệ với cơ quanthuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

>> Xem thêm:  Hết hạn hợp đồng lao động không ký tiếp thì xử lý như thế nào ? Cách gia hạn hợp đồng lao động ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn