BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2705/TCT-CS
V/v: chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ ChíMinh.

Trả lời công vănsố 5007/CT-KT2 ngày 17/06/2015 và công văn số 1296/CT-KT2 ngày 02/02/2015 củaCục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về thuế GTGT đầu vào với tài sản của tổ chức tíndụng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nội dung liênquan đến khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với tài sản của các ngân hàng, Tổng cụcThuế đã có công văn số 2527/TCT-CS ngày 24/6/2015 hướng dẫn về khấu trừ thuếGTGT đối với một số tài sản của ngân hàng (bản photo công văn kèm theo). Đềnghị Cục Thuế nghiên cứu và hướng dẫn các ngân hàng thực hiện.

Ngoài ra, nếu CụcThuế còn vướng mắc các loại tài sản khác của Ngân hàng thì đề nghị Cục Thuếliên hệ với Ngân hàng nhà nước tại địa phương để xác định tài sản đó có phải làtài sản không chuyên dùng cho hoạt động tín dụng hay không, từ đó hướng dẫnngân hàng thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Thuếthông báo để Cục Thuế được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân