BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2705 TCT/NV7
V/v: Thuế GTGT đối với hoạt động nuôi tôm giống

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2001

Kính gửi:Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 1068/CT-NV ngày 26/4/2001của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về thuế GTGT đối với hoạt động nuôi tômgiống, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Mục II, Phần A Thôngtư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật thuế giá trị gia tăng thì sản phẩm chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản chưa chếbiến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ sơ chế thông thường của các tổ chức, cánhân tự sản xuất và bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp các tổchức, cá nhân sản xuất, nuôi tôm giống theo các công đoạn như mua tôm mẹ vềnuôi ép đẻ ấu trùng tôm và bán ấu trùng tôm là sản phẩm nuôi trồng thuỷ sảnchưa chế biến thành các sản phẩm khác nên công đoạn này không thuộc đối tượngchịu thuế GTGT. Các trường hợp mua tôm con giống (ấu trùng) và nuôi thành tômgiống con cón ra chịu thuế suất thuế GTGT 5% theo quy định tại Khoản 2, Mục II,Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu