BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2706/TCHQ-KTTT
V/v: Ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2006

Kính gửi:

- Công ty LD Xi măng Holcim Việt Nam
(2A-4A Tôn Đức Thắng, quận 1, TP. Hồ Chí Minh)
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trả lời công văn số 5675/Holcim-VN ngày 15 tháng 05 năm 2006 về việc xin ân hạn nợ thuế của Công ty Liên doanh xi măng Holcim Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua tra cứu trên hệ thống QLRR ngày 05/06/2006 thì Công ty không được ân hạn thuế do công ty còn nợ thuế quá hạn của tờ khai 10312/NKD ngày 17/4/2006 tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công TP. Hồ Chí Minh với số nợ thuế là 17.204.133 đồng và Công ty đã từng bị cưỡng chế của tờ khai 174/NKD ngày 18/6/2004 tại Chi cục HQ cửa khẩu cảng Phú Mỹ (Vũng Tàu) với tổng số nợ thuế NK và thuế VAT là6.433.998 đồng.

Qua trình bày của Công ty thì số nợ thuế của tờ khai 174 trên hệ thống quản lý rủi ro là chưa quá hạn 90 ngày. Tổng cục Hải quan yêu cầu Chi cục Hải quan Phú Mỹ (Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) kiểm tra lại số nợ thuế (6.433.998 đồng) của công ty trên hệ thống quản lý rủi ro. Nếu đúng số nợ này không quá hạn 90 ngày thì làm văn bản xác nhận xóa nợ trên hệ thống QLRR theo hướng dẫn tại công văn số 2396/TCHQ-KTTT ngày 02/6/2006 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Liên doanh xi măng Holcim Việt Nam biết và liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để được giải quyết cụ thể.


Nơi nhận:
-Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An