BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2706/TCT-CS
V/v trình tự, thủ tục miễn thuế môn bài.

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận

Tổng cục Thuế nhậnđược công văn số 1036/CT-THDT ngày 25/4/2015 của Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận đềnghị hướng dẫn về miễn thuế môn bài đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nuôitrồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 củaChính phủ.Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 4 Thôngtư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việcmiễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn chosản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường đã hướng dẫn rõ trình tự thủ tục miễnthuế môn bài đối với hộ đánh bắt hải sản.

Tổng cục Thuế đềnghị Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận nghiên cứu thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ