BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------------
Số: 2706/TCT-CS
V/v: chính sách thuế.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2011

Kính gửi:
Công ty Sanyo Engineering & Construction Inc.
(P102, Tầng 1, Tòa nhà đầu tư và phát triển Hà Nội, 445 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 192011-SEC/CV ngày 1/6/2011 của Công ty Sanyo Engineering & Construction Inc về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài. Sau khi xin ý kiến tham gia của Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Mục IV Phần A Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam quy định:
“Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. “Nhà thầu nước ngoài” là tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài hành nghề độc lập, kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản giữa họ với tổ chức, cá nhân Việt Nam (Bên Việt Nam).
2. “Nhà thầu phụ” là tổ chức hoặc cá nhân hành nghề độc lập ký kết các thỏa thuận bằng văn bản với Nhà thầu nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.
Nhà thầu phụ bao gồm: nhà thầu phụ nước ngoài và nhà thầu phụ Việt Nam”.
Tại điểm 2.1 Mục II Phần B Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên quy định:
“*Xác định doanh thu chịu thuế TNDN đối với một số trường hợp cụ thể:

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

a) Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với nhà thầu phụ Việt Nam để giao bớt một phần giá trị công việc được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam thì doanh thu chịu thuế của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện. Quy định này không áp dụng trong trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với các nhà cung cấp tại Việt Nam để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ việc thực hiện Hợp đồng nhà thầu”.
Căn cứ các quy định trên thì điểm 2.1 Mục II Phần B Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên hướng dẫn trường hợp nhà thầu nước ngoài là nhà thầu chính (ký hợp đồng với bên Việt Nam) ký hợp đồng với nhà thầu phụ Việt Nam để giao bớt một phần giá trị công việc được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam thì doanh thu chịu thuế của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện.
Do đó, trường hợp công ty Sanyo Engineering & Construction Inc là nhà thầu phụ nước ngoài ký hợp đồng với nhà thầu chính để thi công phần cơ và điện cho công trình nhà máy công nghiệp Board Bright Sakura Việt Nam giai đoạn 2; sau đó Công ty Sanyo Engineering & Construction Inc ký hợp đồng với Công ty TNHH kỹ nghệ Gia Linh và Công ty cổ phần xây dựng cơ điện và thương mại Kim Thủy để giao lại một phần giá trị công việc được quy định tại Hợp đồng nhà thầu Công ty Sanyo Engineering & Construction Inc ký với nhà thầu chính thì khi xác định doanh thu chịu thuế TNDN, Công ty Sanyo Engineering & Construction Inc không được tính trừ giá trị hợp đồng Công ty Sanyo Engineering & Construction Inc ký kết với Công ty TNHH kỹ nghệ Gia Linh và Công ty cổ phần xây dựng cơ điện và thương mại Kim Thủy.
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Sanyo Engineering & Construction Inc biết và đề nghị liên hệ với Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Vụ CST, PC-BTC;
- Vụ PC-TCT (2b);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?