BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2706/TM-XNK
V/v: cấp phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (Phụ lục 1)

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH thương mại Kim Kan
(địa chỉ: 168/35 đường 3 tháng 2, phường 11, quận 10, tp. hồ chí minh)

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BTM-BTNMT ngày 11 tháng 07 năm 2005 của Bộ Thương mại và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn quản lý nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập – tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn;

Xét Đăng ký nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Kim Kan và xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 17 tháng 04 năm 2006.

Bộ Thương mại đồng ý Công ty TNHH Thương mại Thanh Kim Long được nhập khẩu:

- Tên hàng: chất CFC-12, tên hóa học Dichlorodifluoromethane, công thức hóa học CF2Cl2, mã số hải quan 2903.42.00.

- Số lượng: 29.920 kg (hai chín nghìn chín trăm hai mươi kg).

Văn bản này có giá trị đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2006.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng BTM (để b/c);
- Lưu: VT, XNK (
2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ