VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2706/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2013

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (công văn số 1788/TTr-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2013); ý kiến của Bộ Xây dựng (công văn số 2100/BXD-KTQH ngày 26 tháng 11 năm 2012) về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chungđô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiếnnhư sau:

Đồng ý việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đôthị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai như đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Naitại văn bản nêu trên. Bộ Xây dựng và Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có tráchnhiệm cập nhập các điều chỉnh cục bộ quy hoạch nêu trên trong quá trình lập,trình, phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng, Uỷ ban nhândân tỉnh Đồng Nai và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ