BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2707/TCHQ-GSQL
V/v: thanh khoản hàng gia công

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá.

Trả lời Công văn số 351/QHTH-NV củaCục Hải quan tỉnh Thanh Hoá về việc thanh khoản hợp đồng gia công còn tồn đọng,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Các biện pháp nhằm thanh khoản dứtđiểm hợp đồng gia công còn tồn đọng, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn cụ thể tạiCông văn số 1301/TCHQ-GSQL ngày 02/03/2007. Do vậy, yêu cầu Cục Hải quan ThanhHoá tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo tại Công văn số 1301/TCHQ-GSQL dẫn trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hảiquan tỉnh Thanh Hoá biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỜNG

Nguyễn Ngọc Túc