BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------------
Số: 2707/TCT-CS
V/v chính sách thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1077/CT-TTrT ngày 17/05/2011 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng hỏi về chính sách thuế. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Về hoạt động khai thác đá của Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam.
Tại Điều 178 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội quy định: “Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao”.
Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng tại công văn số 1077/CT-TTrT nêu trên thì hoạt động khai thác đá của Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam không phải là hoạt động trong thương mại.
Đề nghị Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng báo cáo, xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các ngành chức năng liên quan để xác định cụ thể tư cách pháp nhân quyền khai thác mỏ đá để hướng dẫn đơn vị khai thuế, nộp thuế và phí theo luật định.
2. Về thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án.
Tại điểm 8.c, Mục II, Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:
“Chuyển nhượng vốn bao gồm việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác để sản xuất kinh doanh, chuyển nhượng chứng khoán và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định của pháp luật”.

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

Tại Điều 66 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư quy định về chuyển nhượng dự án:
“1. Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng dự án do mình thực hiện cho nhà đầu tư khác. Điều kiện chuyển nhượng dự án thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 65 Nghị định này.
2. Trường hợp chuyển nhượng dự án của tổ chức kinh tế không gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế chuyển nhượng thì việc chuyển nhượng dự án sẽ tuân thủ các điều kiện và thủ tục chuyển nhượng vốn quy định tại Điều 65 Nghị định này”.
Việc quy định chuyển nhượng dự án không gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế chuyển nhượng thì việc chuyển nhượng dự án sẽ tuân thủ các điều kiện và thủ tục chuyển nhượng vốn. Vì vậy, trường hợp này, chuyển nhượng dự án không phải là chuyển nhượng vốn theo quy định nêu trên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.
Đối với trường hợp cụ thể có vướng mắc, đề nghị Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng báo cáo đầy đủ hồ sơ, tài liệu và các thông tin liên quan để Tổng cục Thuế có cơ sở nghiên cứu, xem xét.
3. Về khấu trừ thuế GTGT đối với trường hợp doanh nghiệp Việt Nam nộp thay cho nhà thầu nước ngoài.
Tại điểm 1.2.b, Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “Thuế GTGT đầu vào bằng (=) tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định) dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, số thuế GTGT ghi trên chứng từ nộp thuế của hàng hóa nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam”.
Tại điểm 1.3, Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau: “a) Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh có thu nhập phát sinh tại Việt Nam”.
Trường hợp nhà thầu nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng và bên Việt Nam khai, nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài thì bên Việt Nam được khấu trừ số thuế GTGT ghi trên chứng từ nộp thuế GTGT thay cho nhà thầu nước ngoài nếu đáp ứng các điều kiện khác để được khấu trừ thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng biết./.

>> Xem thêm:  Khởi kiện tranh chấp đất đai ra tòa án nhưng không được giải quyết thì xử lý thế nào?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT) 2b;
- Lưu: VT, CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Tranh chấp sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất xử lý như thế nào ? Khiếu kiện ở đâu ?