BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2707/TCT-CS
V/v chứng từ thanh toán trong nội bộ doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kon Tum.

Trả lời công văn số 3768/CT-TTHT ngày 26/6/2013 và công vănsố 6891/CT-TTHT ngày 12/12/2012 của Cục thuế tỉnh Kon Tum về chứng từ thanhtoán trong nội bộ doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng:

Tại khoản 1 Điều 21 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định:

"1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày Nghị địnhsố 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ có hiệu lực (ngày 01 tháng 3năm 2012), thay thế Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và Thông tư số 112/2009/TT-BTC ngày 02/6/2009 của Bộ Tài chính".

Như vậy, kể từ ngày 01/3/2012 điều kiện chứng từ thanh toánqua ngân hàng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên.

2. Về chứng từ thanh toán bù trừ công nợ:

Tại điểm d2 khoản 2 Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định một số trường hợp thanh toán qua ngân hàngđể khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào:

>> Xem thêm:  Chứng từ kế toán là gì ? Việc quản lý, sử dụng chứng từ kế toán được thực hiện như thế nào ?

"d.2) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phươngthức bù trừ công nợ như vay, mượn tiền cấn trừ công nợ qua người thứ ba màphương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải có hợpđồng vay, mượn tiền dưới hình thức văn bản được lập trước đó và có chứng từchuyển tiền từ tài khoản của bên cho vay sang tài khoản của bên đi vay đối vớikhoản vay bằng tiền bao gồm cả trường hợp bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụmua vào với khoản tiền mà người bán hỗ trợ cho người mua, hoặc nhờ người muachi hộ".

Căn cứ hướng dẫn trên và theo trình bày của Cục thuế tỉnhKon Tum, trường hợp Công ty cổ phần Tân Mai Tây Nguyên và Xí nghiệp CN &DVTMTH Nam Việt là đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập của Công ty cổ phần tậpđoàn Tân Mai, Công ty cổ phần Tân Mai Tây Nguyên mua hàng hóa, dịch vụ (giá trịhàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trởlên) của Xí nghiệp CN & DVTMTH Nam Việt. Tại hợp đồng mua bán nguyên tắcquy định hàng quý Công ty cổ phần Tân Mai Nguyên và Xí nghiệp CN & DVTMTHNam Việt tiến hành đối chiếu công nợ và chuyển phần công nợ phải trả này choCông ty cổ phần tập đoàn Tân Mai, Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai không thựchiện thanh toán qua ngân hàng mà thực hiện bù trừ trên công nợ nội bộ với Xínghiệp CN & DVTMTH Nam Việt. Phần giá trị thanh toán này của Công ty cổphần tập đoàn Tân Mai được chuyển thành vốn góp vào Công ty cổ phần Tân Mai TâyNguyên thì đề nghị Cục thuế tỉnh Kon Tum làm rõ theo các nội dung sau:

- Số vốn của Công ty cổ phần Tân Mai Tây Nguyên theo Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh là bao nhiêu?

- Các cổ đông (trong đó có Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai)đã góp đủ vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chưa?

- Việc góp vốn của Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai góp vàoCông ty cổ phần Tân Mai Tây Nguyên là góp vốn điều lệ hay góp vốn để tăng vốn?

- Định kỳ hàng quý các bên đối chiếu công nợ và Công ty cổphần tập đoàn Tân Mai không thực hiện thanh toán mà phần giá trị thanh toánđược chuyển thành vốn góp, như vậy hàng quý Công ty cổ phần tập đoàn Tân Maithực hiện tăng vốn theo quy định nào ?

- Cơ quan nào phê duyệt vốn điều lệ cũng như việc tăng vốncủa Công ty cổ phần Tân Mai Tây Nguyên?

Để giải quyết theo quy định, trường hợp còn vướng mắc cầnxin ý kiến của Tổng cục Thuế, đề nghị Cục Thuế gửi hồ sơ cụ thể, nêu rõ tìnhhình thực tế liên quan đến việc xử lý về thuế và đề xuất phương án giải quyếtcụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Kon Tum được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, CS (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân