VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2707/VPCP-KTN
V/v: tiếp tục triển khai dự án tại khu đất 273 Tây Sơn, Tp Hà Nội

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thànhphố Hà Nội

Xét đề nghị của Công ty CP Tập đoàn T&T (văn bảnsố 23/CV-T &T ngày 26 tháng 3 năm 2013) về việc tiếp tục triển khai dự ántại khu đất 273 Tây Sơn, thành phố Hà Nội theo các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúcđược chấp thuận, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo việc thựchiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3568/VPCP-KTN ngày 22tháng 5 năm 2012 và gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 01 tháng 5 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dânthành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Xây dựng;
- Cty CP Tập đoàn T&T;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: TH, V.III, Cổng TTĐT.
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ