BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 2708/TCHQ-KTTT
V/v: thủ tục hải quan hàng tai nạn

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH SX-TM và DV Minh Ngọc
(19, Quốc lộ 1, ấp 5, xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức, Long An)

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 38- 06/CV-MN ngày 31/3/2006 của Công ty TNHHSX-TM và DV Minh Ngọc về việc xác định thời điểm tính thuế nhập khẩu cho lô hàng25 xe ô tô tải gặp tai nạn. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1.Căn cứ Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính về việc hướngdẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì:

Thuếxuất khẩu, thuế nhập khẩu được tính theo thuế xuất, giá tính thuế, tỷ giá tínhthuế tại ngày đăng ký Tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu. Trường hợp vì lý do nào đóphải hủy và đăng ký lại tờ khai thì thời điểm tính thuế là ngày đăng ký Tờ khailần sau.

2. Nếuhàng hóa nhập khẩu trong quá trình vận chuyển, bốc xếp (hàng hóa nằm trong sựgiám sát, quản lý của cơ quan Hải quan theo quy định hiện hành của Luật Hảiquan) bị hư hỏng, mất mát có lý do chính đáng thì Cục hải quan địa phương xemxét và ra quyết định giảm thuế căn cứ vào mức độ tổn thất, hư hỏng đã được giámđịnh và hồ sơ có liên quan.

Đềnghị công ty TNHH SX-TM và DV Minh Ngọc liên hệ với Cục Hải quan nơi làm thủ tụcnhập khẩu hàng để được giải quyết thủ tục theo quy định.

Tổngcục Hải quan thông báo để Công ty TNHH SX-TM và DV Minh Ngọc biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An