VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2708/VPCP-KTTH
V/v thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Về nội dung nêu trong thư đề ngày 20 tháng 5 năm 2003 của các Ông: Tim Finlayson, Deepark Khama và Tony Salzman, thay mặt Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) kiến nghị về thuế thu nhập cá nhân, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu và có công văn trả lời cho Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) biết.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện (xin gửi kèm theo bản sao thư trên)./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy