VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2709/VPCP-QHQT
V/v tiến độ thực hiện các hành động khởi động của Chương trình PRSC 8.

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ, Ngoại giao, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 58/TTr-NHNN ngày 22 tháng 4 năm 2009), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiếnnhư sau:

1. Giao Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có những giảipháp nhằm bảo đảm hoàn thành 02 hành động khởi động của Chương trình Tín dụngHỗ trợ giảm nghèo 8 (PRSC 8) thuộc phạm vi trách nhiệm của mình; đồng thời, kịpthời báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình cho ý kiến chỉ đạo, xử lý các vấnđề phát sinh vượt thẩm quyền, đảm bảo tiến độ đàm phán Chương trình PRSC 8 vớiNgân hàng Thế giới và các nhà tài trợ vào giữa tháng 5 năm 2009.

2. Yêu cầu các cơ quan liên quan có trách nhiệm hoàn thànhđúng thời hạn tiến độ các hành động khởi động của Chương trình PRSC 8 như ýkiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại văn bản số 1314/VPCP-QHQTcủa Văn phòng Chính phủ ngày 03 tháng 3 năm 2009 về công tác xây dựng, thựchiện Chương trình PRSC 8.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên (kèm theo thư của WB đề ngày 15/4/2009);
- TTg CP và các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, KTN; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Nguyễn Xuân Phúc