TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 271/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Trả lời công văn số 753/HQBRVT-GSQLngày 25/3/2013 của Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc vướng mắc C/O mẫuE, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

- Về ngày xuất khẩu (date ofshipment) ghi trên vận đơn là ngày xếp hàng lên tàu (Shipped on board date).Trường hợp trên vận đơn không thể hiện ngày xếp hàng lên tàu thì ngày phát hànhvận đơn được lấy làm ngày xuất khẩu.

- Tại Điều 1 Thông tư 37/2011/TT-BCT ngày 10/10/2011 sửa đổi Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày15/11/2010 của Bộ Công Thương đã quy định về C/O cấp sau (03) ngày tính từ ngàyxuất khẩu. Đề nghị đơn vị nghiên cứu và căn cứ vào quy định này để xác định yêucầu khai báo trên C/O.

- Đối với chữ ký trên C/O số thamchiếu E13470ZC38870282 ngày 28/2/2013, Tổng cục Hải quan cần gửi xác minh tớicơ quan cấp C/O của Trung Quốc và thông báo khi có kết quả.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn