BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 271/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc về C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Công ty Điện lực 1

Trả lời công văn số 5991/PC1 -P6 ngày 16/12/2008 của Công tyĐiện lực 1 đề nghị xem xét lại tính hợp lệ C/O mẫu E của lô hàng điện thoại diđộng thuộc tờ khai số 2664/NK /NĐTKD ngày 14/11/2008, được làm thủ tục tại Chicục Hải quan Bắc Hà Nội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua xem xét hồ sơ gửi kèm công văn của Công ty cho thấy Côngty Hisense - Trung Quốc là nhà sản xuất điện thoại di động còn Công ty SumitomoCorpration - Trung Quốc mua lại và xuất khẩu sang Việt Nam (bán cho Công tyĐiện lực 1). Công ty Hisense xin cấp C/O mẫu E cho lô hàng, vì vậy trên tiêuchí người xuất khẩu của C/O mang tên Công ty Hisense mà không phải Công tySumitomo Corpration - người xuất khẩu trực tiếp cho Công ty Điện lực 1.

Căn cứ Quyết định 12/2007/QĐ-BTM ngày 31/5/2007 của BộThương mại (nay là Bộ Công Thương):

- Quy định tại Điều 4 - Phụ lục 3 cho phép nhà sản xuấtvà/hoặc nhà xuất khẩu đều có thể xin cấp C/O mẫu E.

- Phần hướng dẫn tại khoản 7 ở mặt sau C/O mẫu E tại Phụ lụcV quy định rõ người xuất khẩu ở ô 11 có thể là người sản xuất.

Như vậy, C/O mẫu E được cấp theo đúng Quy chế xuất xứ ASEAN- Trung Quốc và phù hợp với bộ hồ sơ lô hàng. Tổng cục Hải quan đề nghị công tyđến liên hệ với đơn vị Hải quan nơi làm thủ tục để được xem xét và giảiquyết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh