BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 271/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 46/CV-ATP ngày30/12/2008 của Công ty TNHH SX&LR ô tô An Thành Phát về chính sách thuế thunhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.1b Mục II Phần B Thông tư số 22/2001/TT-BTC ngày3/4/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/1999/NĐ-CP củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước hướngdẫn: "Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thành lập theo dự án đầu tưcó thu nhập chịu thuế ngay từ năm hoàn thành đầu tư đưa vào sản xuất, kinhdoanh nhưng thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh của năm đầu dưới 6 thángthì doanh nghiệp có thể đăng ký thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanhnghiệp đối với cơ quan thuế địa phương bắt đầu từ năm tiếp sau"

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Công ty TNHH SX&LR ô tôAn Thành Phát bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 10/2001 nếu thuộc diện đượchưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp mà thời gian hoạt động sảnxuất, kinh doanh của năm đầu dưới 6 tháng thì doanh nghiệp có thể lựa chọn đăngký thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế địaphương từ năm 2001 hoặc kê khai nộp toàn bộ số thuế thu nhập doanh nghiệp phátsinh trong năm 2001 vào Ngân sách Nhà nước và áp dụng miễn thuế thu nhập doanhnghiệp bắt đầu từ năm 2002.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương