BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 271/TCT-CS
V/v giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ.

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Phú Yên.

Trảlời công văn số 2296/CT-THNVDT ngày 20/11/2012 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên vềviệc lệ phí trước bạ đối với tài sản của Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổitừ Doanh nghiệp tư nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

TạiKhoản 18, Điều 3, Chương 1, Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của BộTài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định về các trường hợp không phảinộp lệ phí trước bạ như sau:

“18.Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ phải đăng ký lại quyền sởhữu sử dụng do việc chia, tách, cổ phần hóa, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổchức theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trườnghợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản, tài sản phải đăng ký lại với cơquan nhà nước có thẩm quyền, phương tiện phải đổi biển kiểm soát thì chủ tàisản phải nộp lệ phí trước bạ”.

Căncứ quy định nêu trên và hồ sơ kèm theo, trường hợp tài sản của doanh nghiệp tưnhân đã đăng ký quyền sở hữu, sử dụng nay Doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi sangCông ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thì Công ty trách nhiệm hữu hạn haithành viên thuộc đối tượng phải nộp lệ phí trước bạ đối với các tài sản đứngtên doanh nghiệp tư nhân trước đây khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng với cơquan nhà nước có thẩm quyền.

Tổngcục Thuế hướng dẫn để Cục Thuế tỉnh Phú Yên được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn