BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2710/BGTVT-VP
V/v giao nhiệm vụ phối hợp kiểm soát TTHC trong quá trình xây dựng các văn bản QPPL

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Tổ 30 của Thủ tướng Chính phủ;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;
- Tổ công tác chuyên trách CCTTHC của Bộ trưởng.

Để thực hiện đồng bộ nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính củaĐề án đơn giản hóa thủ tục hành chính (Đề án 30) và công tác xây dựng văn bảnquy phạm pháp luật (QPPL) của Bộ GTVT, Bộ yêu cầu:

1. Tổ công tác chuyên trách CCTTHC của Bộ trưởng cử cán bộtrực tiếp tham gia quá trình xây dựng các văn bản QPPL.

2. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì trình vănbản QPPL có trách nhiệm thông báo với Tổ công tác Đề án 30 để cử cán bộ thamgia trong suốt quá trình thẩm định dự thảo văn bản QPPL.

Trong hồ sơ các cơ quan tham mưu gửi Vụ Pháp chế đề nghị thẩmđịnh dự thảo văn bản QPPL ngoài các thành phần theo quy định tại Thông tư số 16/2009/TT-BGTVT phải có ý kiến bằng văn bản của Tổ công tác chuyên trách cảicách thủ tục hành chính của Bộ trưởng.

Yêu cầu các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra Bộ và Tổ công tác nghiêmtúc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, VP.

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng