TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH
HIỆN ĐẠI HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2710/TCHQ-CCHĐH
V/v xử lý vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan Bà Rịa-Vũng Tàu

Trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan điện tửtheo Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012, Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày15/11/2012 và phần mềm thông quan điện tử phiên bản 4, tại Cục Hải quan tỉnh BàRịa-Vũng Tàu phát sinh một số vướng mắc liên quan đến nghiệp vụ, công nghệthông tin và quản lý rủi ro (theo các báo cáo nhanh thủ tục hải quan điện tử).

Các vướng mắc trên đã được Ban Cải cách Hiện đạihóa - Tổng cục Hải quan tổng hợp và chuyển các đơn vị liên quan để nghiên cứu,xử lý. Ngày 02/4/2013, Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu có công văn số 883/HQBRVT-GSQL v/v nhắc trả lời vướng mắc phản ánh một số vướng mắc đã báo cáotrước đó chưa được xử lý. Do vậy, Ban Cải cách Hiện đại hóa đã đề nghị các đơnvị liên quan rà soát lại.

Ngay sau khi có kết quả rà soát từ các đơn vị liênquan, Ban Cải cách Hiện đại hóa sẽ tổng hợp và có văn bản trả lời Cục Hải quanBà Rịa-Vũng Tàu.

Ban Cải cách Hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan thôngbáo để Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, GSQL (02b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định