BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

Số: 2710/TCHQ-KTTT
V/v Trả lời đề nghị của doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần Công nghiệp vàThương mại S.T.C.
(Km 104 + 300 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng)

Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính nhận được công văn số 54/CVngày 12/03/2009 của Công ty cổ phần Công nghiệp và Thương mại S.T.C về việcđược xin hỗ trợ lãi suất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 49/2008/TT-BTC ngày 12/06/2008 của Bộ Tàichính về việc hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế, người khai hảiquan do hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức thuế, cán bộ, công chứchải quan trong khi thi hành công vụ gây ra.

Căn cứ Quyết định số 2632/QĐ-BTC ngày 24/11/2008 của Bộtrưởng Bộ Tài chính; Quyết định 258/QĐ-HQHP-HD ngày 20/01/2009 về việc hoànthuế của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và các văn bản hướng dẫn về việcQuyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hoá xe hai bánh gắn máy năm 2001 của Bộ Tàichính, Tổng cục Hải quan, thì:

Việc đề nghị xin hỗ trợ lãi suất của Công ty cổ phần Côngnghiệp và Thương mại S.T.C (trước đây là Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vàkho vận Hải Phòng) không thuộc phạm vi đối tượng điều chỉnh được qui định tạiThông tư 49/2008/TT-BTC ngày 12/06/2008 của Bộ Tài chính. Thông tư này qui địnhvề việc hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế, người khai hải quando hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức thuế, cán bộ, công chức hảiquan trong khi thi hành công vụ gây ra. Do đó việc kiến nghị của doanh nghiệplà không có căn cứ để Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính xem xét xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Công nghiệpvà Thương mại S.T.C được biết./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ-XNK
Lỗ Thị Nhụ