TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2711/CT-TTHT
V/v: Thuế nhà thầu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Barwil vận tải Quang Hưng
Đ/chỉ: 148 Khánh Hội, P.6, Q.4, TP.HCM
Mã số thuế: 0303673276

Trả lời văn bản ngày 07/5/2013 của Công ty về thuế nhà thầu,Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 60/2012/TT-BTCngày 12/04/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đốivới tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tạiViệt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu) hướng dẫn xác định doanh thu tính thuế TNDNđối với một số trường hợp cụ thể:

“…

- Doanh thu tính thuế TNDN của hãng vận tải biển nước ngoàilà toàn bộ tiền cước thu được từ hoạt động vận chuyển hành khách, vận chuyểnhàng hóa và các khoản phụ thu khác mà hãng vận tải biển được hưởng từ cảng xếphàng của Việt Nam đến cảng cuối cùng bốc dỡ hàng hóa đó (bao gồm cả tiền cướccủa các lô hàng phải chuyển tải qua các cảng trung gian) và/hoặc tiền cước thuđược do vận chuyển hàng hóa giữa các cảng Việt Nam.

…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty theo trình bày, kýhợp đồng làm đại lý cho hãng tàu nước ngoài, bán cước vận chuyển quặng đồng từcảng Việt Nam (cảng Vũng Áng - Hà Tĩnh) đến cảng Trung Quốc thì doanh thu vậnchuyển này thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam theo quy định tạiThông tư số 60/2012/TT-BTC trước khi thanh toán tiền cho Công ty nước ngoài,Công ty có trách nhiệm kê khai, khấu trừ thuế nhà thầu của hãng tàu nước ngoàiđể nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên
- Phòng KT1
- Phòng PC
- Lưu: VT, TTHT
982-136376/2013-ttq

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga