BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2711/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục HQ đối với việc nhập
khẩu phần mềm qua Internet

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 572/HQĐNg-NV ngày 06/06/2006 Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục có ý kiến như sau :

1) Hàng hoá từ nước ngoài vận chuyển trên tàu biển nhập cảnh tại cảng biển Việt Nam, có một số hàng hoá được dỡ xuống bãi cảng để chuyển đổi vỏ container, sau đó hàng hoá được xếp lên chính tàu biển nhập cảnh đó để tàu làm thủ tục xuất cảnh đi tiếp đến nước khác thì không coi là hàng hoá chuyển tải, hàng hoá trung chuyển.

2. Trường hợp trên được thực hiện như sau :

a) Trách nhiệm của Thuyền trưởng hoặc đại lý hãng tầu :

- Có văn bản thông báo trước cho chi cục Hải quan cảng (trước thời điểm Hải quan tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục nhập cảnh cho tàu) ;

- Nội dung văn bản gồm : Tên, quốc tịch tàu, số lượng container chứa hàng hoá xin dỡ xuống bãi cảng (bao gồm số- ký hiệu container, số niêm chì hãng tàu) ; số lượng container rỗng để chứa hàng hoá (bao gồm- số ký hiệu container) ; thời gian xếp dỡ hàng hoá.

- Xuất trình bản lược khai.

b) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan cảng :

- Tiếp nhận văn bản thông báo ;

- Phân công công chức và tổ chức thực hiện giám sát hải quan ngay từ khi hàng hoá được dỡ xuống bãi cảng cho đến khi tàu xuất cảnh. Đặc biệt lưu ý các container rỗng để xếp hàng hoá ;

- Kiểm tra, đối chiếu nội dung bản lược khai với nội dung văn bản thông báo.

Trong quá trình thực hiện hướng dẫn trên, có phát sinh vướng mắc khi Thuyền trưởng hoặc Đại lý háng tàu làm thủ tục hoặc Hải quan giám sát hàng hoá/ container, đề nghị Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng phản ánh về Tổng cục để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Thị Bình An