BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2711/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 834/CT-KTr2 ngày15/3/2013, công văn số 2291/CT-Ktr2 ngày 05/7/2013 của Cục Thuế TP Đà Nẵng vàcông văn số 01032013MPD-Tax ngày 18/3/2013 của Công ty TNHH Phát triển Bất độngsản Magnum về việc xác định giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượngdự án bất động sản. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.8, mục I, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế GTGT:

"1.8. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, giátính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất (hoặc giá thuê đất)thực tế tại thời điểm chuyển nhượng. Trường hợp giá đất tại thời điểm chuyểnnhượng do người nộp thuế kê khai không đủ căn cứ để xác định giá tính thuế hợplý theo quy định của pháp luật thì tính trừ theo giá đất (hoặc giá thuê đất) doUBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm chuyểnnhượng bất động sản. Giá đất tính trừ để xác định giá tính thuế tối đa khôngvượt quá số tiền đất thu của khách hàng".

Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 69/2009/NĐ-CPngày 13/8/2009 của Chính phủ; điểm b Khoản 3 Điều 119, điểm b, Khoản 3 Điều 122Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội; Điều 98 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2001 của Chính phủ: Tổ chức nước ngoài được Nhà nướcViệt Nam cho thuê đất thu tiền sử dụng đất một lần cho cả thời gian thuê đểthực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam được chuyển nhượng quyền sử dụng đấtthuê và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất trong thời hạn thuê theoquy định nếu tổ chức nước ngoài đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính.

Theo hồ sơ công văn của Cục Thuế TP Đà Nẵng thì 07 Công ty(bao gồm: First Development Resort Ltd; Magnum Beach Club Ltd; Danang BeachClub Resort Ltd; Gulf Asia Pacific Capital Ltd; GVD 3 Ltd; Magnum Hotel &Resort Ltd; Magum Property Development Ltd) ký hợp đồng chuyển nhượng dự ántrước khi nộp đầy đủ tiền thuê đất theo quy định, cụ thể: ngày 26/7/2011, 07Công ty nêu trên mới nộp tiền thuê đất phải nộp Ngân sách Nhà nước của dự ánđược UBND TP Đà Nẵng ký quyết định cho thuê đất và ký hợp đồng cho thuê đất từnăm 2009 nhưng hợp đồng chuyển nhượng dự án giữa 07 Công ty và Công ty CP Đầutư Phát triển và Xây dựng Thành Đô đã được ký từ ngày 01/7/2011.

Căn cứ theo các hướng dẫn trên, giá đất được trừ để xác địnhgiá tính thuế GTGT đã được quy định rõ, vướng mắc Cục Thuế phản ánh trongtrường hợp này liên quan đến các quy định về đất đai. Vì vậy, đề nghị Cục ThuếTP Đà Nẵng liên hệ với các cơ quan có liên quan để xác định tính hợp pháp, hợplệ của việc chuyển nhượng đất của các Công ty và giải quyết theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng biết vàthực hiện./.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng xuống còn 8% theo Nghị quyết 43 từ 01/02/2022

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Magnum (Tầng 2, số 189 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).
- Cục QLCS, Vụ CST, Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân