VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2711/VPCP-QHQT
V/v đề xuất tăng vốn lần thứ V của ADB

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 57/TTr-NHNN ngày 21 tháng 4 năm 2009 về đề xuất tăng vốn lần thứ V (GCI V) củaNgân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành thủ tục bỏ phiếu thuận cho đề xuất tăng vốn lần V của ADB.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với BộTài chính triển khai các thủ tục cần thiết trong nước để thực hiện việc đónggóp vốn đợt V của Việt Nam với ADB; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đềvượt quá thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc