BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2712/BTP-BTTP
V/v chứng nhận các giao dịch về bất động sản trong khu công nghiệp

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thờigian vừa qua, Bộ Tư pháp nhận đượcnhiều văn bản ca yban nhân dân các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương đề nghị hưng dẫnvề việc chứng nhận các giao dịchv bất động sảntrong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (gọi tắt là khu công nghiệp). Về vấn đề này, Bộ Tư pháp có ý kiếnnhư sau:

Ngày 07/01/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định s 04/2013/NĐ-CP quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một s điềucủa Luật công chng, theo đó tại Điều 17 về thẩm quyền công chứng giao dịch vềbất động sản trong khu công nghiệpquy định: "Công chng viên ca tổ chứchành nghề công chng có thẩm quyền công chứng các hợp đng, giao dịch v bt động sn theo quy định tại Điều 37 Luật công chng, bao gồm cả các hợp đồng, giao dịchvề chuyn nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyềnsử dụng đất, thế chp, bảo nh, góp vn bằng quyn sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao trong phạm vi tnh, thành ph trực thuộc Trung ương nơi t chức hành nghề công chứng đặt trụ sở”.Đồng thời, Nghị định số 04/2013/NĐ-CP cũng đã bãi bỏ quy định tại đim g khoản 2 Điều 37 Nghị định s 29/2008/NĐ-CP về thẩm quyền xác nhn hợp đồng, văn bn vềbất động sn trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ caocủa Ban Quản lý.

Ngày 12/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 16 4/2013/NĐ-CP sửađổi, bsung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày14/3/2008 của Chính phủ quy địnhvề khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, theo đótạikhoản 21 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP sửa đổi khoản 2 và b sung khoản 3 Điều 37 Nghị định s29/2008/NĐ-CP quy định:“Ban Quảnlý thực hiện các nhiệm vụ sau đây theo ủy quyền và hướng dẫn của các Bộ, ngànhvà y ban nhân dân cp tỉnh:... (g) Xác nhận hợp đng, văn bản v bt động sn trong khu công nghiệp, khu kinh tế cho t chức có liên quan”.Nghị định số 164/2013/NĐ-CP khôngbãi bỏ thẩm quyền chứng nhận các hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao của các t chức hành nghề công chứng.

Hơn nữa, Điều 37Luật Công chứng đã quy định về thẩmquyền công chứng hợp đồng, giao dịch về bất độngsản như sau: 1. Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng có thm quyền công chứng các hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành ph trực thuộc trung ương nơi t chức hành nghề công chứng đặt trụ sở,trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điu này.

2. Công chứng viên của các t chức hành nghề công chng có thẩm quyn công chứng di chúc, văn bn từ chi nhận di sản là bt động sản”.

Hiện nay, Bộ Tư pháp đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầutư, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, thống nhất hướng dẫn việc xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong khu công nghiệp, khu kinh tế cho tổ chức có liên quan theo quy định tại Nghịđịnh số 164/2013/NĐ-CP .

Đ đảm bảo quyềnvà lợi ích hợp pháp cacá nhân, tổ chức; không để hiện tượng đùnđẩy trách nhiệm xác nhận, công chứng giữa Ban quản lý và tổ chức hành nghề công chứng dẫn đến ách tắc các giao dịch, trướcmắt, trong thời gian chưa có hướng dẫn thống nhấtchung của các bộ, ngành có liên quan, BộTư pháp đề nghị như sau:

1. Các t chức hành nghề công chứng tiếp tụcchng nhn các giaodịch v bt độngsản trong khu công nghiệp theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, t chức tự nguyện yêu cầu theo quy định của Luật công chứng và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Đối với các tnh, thành phốtrực thuộc Trung ương đã giao h sơvề hợp đồng, giao dịch đã xác nhận tại Banquản lý cho t chức hành nghề công chứng theo Nghị định số 04/2013/NĐ-CP thìtổ chức hành nghề công chứng tiếp tục lưu trữ và thực hiện việc chứng nhận các yêu cầu công chứng về sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch theo quy định của Luật công chng và các văn bnpháp luật có liên quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tư pháp về việc chứng nhận các giao dịch vbt động sảntrong khu công nghiệp, kính gi y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, ch đạocác s, ban, ngành thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của y ban nhân dân các tnh, thành phốtrực thuộc Trung ương.

Nơi nhận:
- Phó Thủ tướng Nguyn Xuân Phúc (đ b/c);
-
Bộ trưng (để b/c);
-
Văn phòng Chính ph;
-
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đ ph/h);
-
Bộ Tài nguyên và Môi trường (để ph/h);
-
S Tư pháp các tnh, TP trực thuộc TW;
-
Cổng thông tin Bộ Tư pháp:
-
Lưu: VT; Cục BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền