BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2712/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục HQ đối với hàng GC

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Công ty cổ phần phát triển kinh tế hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam (Số 5 Đào Duy Anh, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 251 CV/DEVYT ngày 07/6/2006 của Quý Công ty về đề nghị được hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hợp đồng gia công đóng sổ ghi chép, trong đó Công ty chỉ thực hiện công đoạn đầu và công đoạn cuối, công đoạn giữa do bên thuê gia công thực hiện tại nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Đề nghị Công ty tách hợp đồng gia công trên thành 2 phụ kiện để thực hiện, mỗi phụ kiện có nguyên phụ liệu và định mức riêng; việc làm thủ tục hải quan, thanh khoản với cơ quan Hải quan thực hiện theo từng phụ kiện hợp đồng.

Phụ kiện 1 để thực hiện công đoạn đầu. Sau khi kết thúc công đoạn đầu, doanh nghiệp xuất khẩu bán thành phẩm cho bên thuê gia công thì thanh khoản phụ kiện này.

Phụ kiện 2 để thực hiện công đoạn cuối. Doanh nghiệp nhập khẩu hàng trở lại để gia công tiếp coi như là nhập khẩu cho phụ kiện 2. Sau khi kết thúc công đoạn cuối và xuất khẩu sản phẩm cho khách hàng thì thanh khoản phụ kiện 2 này.

Việc thực hiện hợp đồng gia công và các phụ kiện hợp đồng nêu trên phải tuân thủ quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ và Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2- Hàng hóa trên đây có đủ điều kiện để được cấp C/O Việt Nam hay không do cơ quan cấp C/O xem xét.

Doanh nghiệp phải bảo đảm sổ ghi chép nhập trở lại từ bên thuê gia công để gia công công đoạn cuối được cấu tạo từ bán thành phẩm xuất khẩu cho bên thuê gia công sau khi hoàn thành công đoạn đầu và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không nhập khẩu hàng khác có nguồn gốc nước ngoài để lấy xuất xứ Việt Nam.

Tổng cục Hải quan xin trả lời để Công ty biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An