BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2712/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

Trả lời công văn số 156/CT-TTr ngày 07/02/2013 của Cục Thuếtỉnh Đồng Tháp đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc ấn định thuế của Công tyTNHH một thành viên Hai Lúa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 2 Mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính qui định thời điểm xác định thuế GTGT.

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 5 Điều 8 Thông tư số 06/2012/TT-BTCngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính qui định thời điểm xác định GTGT;

"- Đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu,bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoànthành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền;"

Căn cứ Tiết a Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTCngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính qui định ngày lập hóa đơn như sau:

"- Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thờiđiểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng,lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu đượctiền".

Căn cứ điểm 2.a, Điều 21 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày28/02/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của LuậtQuản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ như sau:

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng xuống còn 8% theo Nghị quyết 43 từ 01/02/2022

"Điều 21. Ấn định thuế đối với trường hợp người nộpthuế theo phương pháp kê khai vi phạm pháp luật thuế.

2/ Ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuếphải nộp:

Người nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định từng yếutố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp trong trường hợp sau:

a) Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế có căn cứ chứngminh người nộp thuế hạch toán kế toán không đúng quy định, số liệu trên sổ kếtoán không đầy đủ, không chính xác, trung thực dẫn đến không xác định đúng cácyếu tố làm căn cứ tính số thuế phải nộp trừ trường hợp bị ấn định số thuế phảinộp".

Tại công văn số 156/CT-TTr ngày 07/02/2013 Cục thuế tỉnhĐồng Tháp nêu: trường hợp Công ty TNHH Một thành viên Hai Lúa thực hiện 01 hợpđồng xây dựng công trình "Nhà thờ gia tộc Họ Đặng" tại xã Long HưngA, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Về Hợp đồng theo hình thức trọn gói, Công tyTNHH Một thành viên Hai Lúa thi công công trình không có giấy phép xây dựng,không có hồ sơ bảng vẽ thiết kế, không có dự toán công trình.

- Về thực hiện hợp đồng thi công: Công ty TNHH Một thành viênHai Lúa và Ông Đặng Phước Thành không có ký phụ lục hợp đồng bổ sung trị giáxây dựng và thời gian xây dựng. Nhưng thực chất từng công việc cụ thể thực hiệntại công trình từ hạng mục nhỏ đến hạng mục lớn hoàn toàn đều có sự thống nhấtđồng ý của Ông Đặng Phước Thành thì Công ty tiến hành nghiệm thu với các bênthi công, ngược lại Ông Đặng Phước Thành không đồng ý thì Công ty yêu cầu bênthi công phải làm lại; có những công trình đã hoàn thành nhưng Ông Đặng PhướcThành không đồng ý thì phải đập bỏ xây mới lại. Như vậy từng hạng mục từ nhỏđến lớn giữa Công ty TNHH Một thành viên Hai Lúa với ông Đặng Phước Thành - Chủđầu tư đều có sự thống nhất về thi công, nghiệm thu bàn giao nhưng hai bên chưalập biên bản nghiệm thu từng hạng mục công trình.

- Do không có bảng vẽ thiết kế công trình, không có dự toáncông trình nên Công ty không có căn cứ để lập biên bản nghiệm thu quyết toánbàn giao công trình, xuất hóa đơn GTGT để kê khai thuế theo quy định.

Căn cứ quy định trên và theo trình bày của Cục thuế tỉnh ĐồngTháp, Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất của Cục thuế, cần phải ấn định doanhthu để tính thuế GTGT theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. Cục Thuế yêucầu Công ty báo cáo Cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục về xây dựng theo quyđịnh đối với công trình xây dựng cơ bản.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đượcbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC, KK-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn